Home      > EU zakáže vývoz plastového odpadu do zemí mimo OECD

Lis 29, 2023

EU zakáže vývoz plastového odpadu do zemí mimo OECD

Zákaz vývozu odpadů z EU

Ve snaze bojovat proti ekologickým problémům dosáhly Evropská komise a Evropská rada dohody o zákazu vývozu plastového odpadu z Evropské unie (EU) do zemí mimo OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Toto rozhodnutí představuje významný krok v politice EU v oblasti životního prostředí.

Komplexní dohoda o přepravě odpadů

Komise vítá tuto politickou dohodu, jejímž cílem je zastavit vývoz plastového odpadu z EU do zemí mimo OECD. Nové nařízení stanoví, že po uplynutí pětiletého období mohou země mimo OECD přijímat vývoz plastového odpadu pouze v případě, že splňují "přísné environmentální podmínky". Cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby zpracování odpadu v těchto zemích nevedlo k dalšímu zhoršování životního prostředí.

Nové normy pro vývoz odpadů

Podle nového rámce budou země EU omezeny ve vývozu ostatních recyklovatelných odpadů do zemí mimo OECD, pokud tyto země neprokáží schopnost nakládat s odpady udržitelným způsobem. Tyto přísné předpisy jsou součástí širšího cíle EU zmírnit znečištění a zhoršování životního prostředí způsobené nevhodně nakládaným odpadem, zejména v rozvojových zemích.

Postřehy komisaře pro životní prostředí

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius zdůraznil význam této dohody: "Dohoda, které dnes obě instituce dosáhly, je důkazem našeho společného odhodlání převzít odpovědnost za naše problémy v oblasti odpadů, a ne vyvážet naše problémy do zahraničí. Jakmile nová pravidla vstoupí v platnost, zajistí, aby byl odpad přepravován za účelem využití jako zdroj, čímž se zvýší bezpečnost dodávek surovin pro průmysl. Podniky a vnitrostátní orgány budou mít prospěch z efektivnějších a digitalizovaných postupů. Zintenzivníme také reakci EU proti obchodování s odpady, čímž budeme bojovat proti jednomu z nejškodlivějších trestných činů proti životnímu prostředí."

Zajištění souladu a monitorování

Komise bude pečlivě sledovat vývoz odpadů do zemí OECD a přijme nezbytná opatření, pokud tento vývoz přispěje k problémům v oblasti životního prostředí. Společnosti z EU vyvážející odpad budou povinny ověřovat, zda zařízení, která odpad přijímají, dodržují postupy pro nakládání s odpady šetrné k životnímu prostředí, což bude doloženo nezávislými audity. Toto opatření má zásadní význam pro zachování integrity politik EU v oblasti nakládání s odpady.

Posílení cílů oběhového hospodářství

Oběh odpadních materiálů za účelem recyklace a opětovného použití v rámci EU je nedílnou součástí přechodu regionu na oběhové hospodářství. Tento přístup řeší nejen otázku nakládání s odpady, ale přispívá také k zabezpečení dodávek surovin. Nové nařízení je klíčovým prvkem při dosahování cílů EU v oblasti oběhového hospodářství, neboť zajišťuje, aby odpad nebyl pouze odstraňován, ale aby byl opětovně využíván způsobem, který je prospěšný jak pro životní prostředí, tak pro hospodářství.

Další kroky pro formální přijetí

Evropský parlament a Rada mají nyní za úkol nařízení formálně přijmout v souladu s politickou dohodou. Jakmile bude nařízení přijato, vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku, což bude znamenat novou éru v politice EU v oblasti životního prostředí.

Perspektiva společnosti WasteTrade

Společnost WasteTrade, přední světová společnost v oblasti nakládání s odpady, podporuje opatření zaměřená na zvýšení míry recyklace a zabránění vzniku odpadu na skládkách a v životním prostředí. Společnost WasteTrade se zavázala podporovat recyklaci, ochranu životního prostředí a rozvoj odpadového průmyslu. Společnost považuje tyto nové předpisy za potenciálně zásadní krok k podpoře udržitelnějšího a odpovědnějšího přístupu k nakládání s odpady.

Společnost WasteTrade věří, že iniciativa EU významně přispěje ke snížení globálního znečištění životního prostředí a povzbudí další regiony k přijetí podobných opatření. Efektem sněhové koule by mohla být restrukturalizace celosvětového odpadového průmyslu tak, aby upřednostňoval opětovné využití odpadu na ekonomické zdroje. WasteTrade však zdůrazňuje, že je důležité podporovat recyklační průmysl zemí EU a OECD. Pokud tyto ekonomiky nebudou vybaveny tak, aby se vypořádaly s odpady, které produkují, pak se problémy s kriminalitou v oblasti odpadů a zhoršováním životního prostředí pouze přesunou, nikoli vyřeší.

Společnost WasteTrade se snaží usnadňovat efektivní recyklační procesy a odpovědné postupy nakládání s odpady, což je plně v souladu s vizí EU o čistší, ekologičtější a udržitelnější budoucnosti. Společnost WasteTrade má celosvětovou uživatelskou základnu plně vyhovujících recyklátorů, kteří prošli přísnými postupy náležité péče, díky čemuž je pro producenty odpadů snadnější než kdy dříve získat přístup k udržitelným a ziskovým recyklačním řešením, která potřebují.

Rozhodnutí EU zakázat vývoz plastového odpadu do zemí mimo OECD je odvážným krokem v globální politice životního prostředí. Odráží závazek k odpovědnému nakládání s odpady, ochraně životního prostředí a podpoře oběhového hospodářství. Vzhledem k tomu, že se svět potýká s výzvami v oblasti nakládání s odpady a ochrany životního prostředí, jsou podobné iniciativy precedentem, který mohou následovat i další regiony. Společnosti, jako je WasteTrade, hrají v této transformaci zásadní roli, protože prosazují zásady recyklace, udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

Připojte se k našemu zpravodaji

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste byli informováni o našich novinkách

Toto pole slouží k ověření platnosti a mělo by zůstat beze změny.

Další články

Zvyšování důvěry v recyklačního hrdinu

Zvyšování důvěry v recyklaci | Závazek společnosti WasteTrade k dokonalosti s akreditací ISO

In an era where environmental sustainability is at the forefront of global concerns, WasteTrade emerges as a pioneering ...
Recyklace PET lahví

Řešení problémů s recyklací PET lahví | Směrnice EU o plastech na jedno použití

Recyklace PET lahví v EU Odpočítávání do splnění cílů směrnice Evropské unie o jednorázových plastových ...
Třídění odpadu

Třídění odpadu je nákladově efektivnější než spalování | Snížení emisí

Nedávná studie, kterou provedly společnosti Zero Waste Europe (ZWE) a Equanimator, objasnila potenciál ...
Zákaz vývozu odpadů

Zákaz vývozu odpadů a krize recyklace | Řešení WasteTrade

Nedávné rozhodnutí Evropské unie zavést zákaz vývozu plastového odpadu v Evropě i mimo ni vyvolalo ...
snižování emisí

Snížení emisí o 75% | Přijetí oběhového hospodářství

Stavebnictví, které se významně podílí na celosvětové spotřebě materiálů a emisích oxidu uhličitého, stojí na pokraji ...
WasteTrade na PRSE 2024

WasteTrade vystavuje na PRSE Amsterdam 2024 | Hala 10, stánek č. U31

Společnost WasteTrade s potěšením oznamuje svou účast na veletrhu PRSE Amsterdam 2024, přední evropské akci v oblasti recyklace plastů. ...