Zasady i warunki WasteTrade 

DEFINICJE: 

'Użytkownik' -. Każda osoba upoważniona do korzystania ze strony WasteTrade w imieniu firmy, przez którą jest zatrudniona. Osoba ta musi mieć uprawnienia do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy. Może być inaczej określana jako "Administrator".  

'WasteTrade' -. WasteTrade Holdings Limited, numer firmy 13314586, dostawca rynku internetowego WasteTrade.  

'Kupujący' -. Uprawniony Użytkownik, który jest zarejestrowany na Stronie w celu dokonania zakupu materiałów lub w inny sposób firma, w której jest zatrudniony. 

'Sprzedawca' -. Uprawniony Użytkownik, który jest zarejestrowany w Serwisie w celu sprzedaży materiałów lub w inny sposób firma, w której jest zatrudniony. 

'Strona' -. Platforma dostarczona przez WasteTrade Holdings Limited ułatwiająca sprzedaż i zakup tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu. 

'Numer użytkownika' -. Indywidualny numer przypisany każdemu Użytkownikowi po zakończeniu procesu rejestracji. 

'Load' -. Indywidualna porcja materiału podlegająca sprzedaży dla każdego indywidualnego nabywcy. 

'Pulpit klienta' - Zbiór danych dostępnych dla każdego użytkownika, w tym jego listy, oferty, wiadomości, ostatnio oglądane, historia zakupów, "może się również podobać" i materiały, które będą dostępne wkrótce. 

 1. A) KORZYSTANIE Z RYNKU HANDLU ODPADAMI 
 2. O WASTETRADE 

1.1 WasteTrade jest platformą rynkową dla tworzyw sztucznych, w tym między innymi: Akryl, ABS, EPS, HDPE, LDPE, PC, PET, Polietylen, PP, PS, PVC. Waste Trade umożliwia użytkownikom wystawianie, sprzedaż, oferowanie i kupowanie wyżej wymienionych tworzyw sztucznych w trybie 24/7.  

1.2 W żadnym momencie transakcji firma Waste Trade nie posiada prawa własności do żadnego z wymienionych materiałów. Zaangażowanie WasteTrade ogranicza się do bycia stroną pośredniczącą w negocjacjach i 

płatność i udział w transporcie materiałów, gdy jest to wymagane przez kupującego lub sprzedającego.  

1.3 Chociaż WasteTrade zachęca wszystkich sprzedawców i kupujących do podawania całkowicie dokładnych informacji, WasteTrade nie ma kontroli i nie gwarantuje istnienia, jakości, bezpieczeństwa lub legalności reklamowanych przedmiotów; prawdziwości lub dokładności treści lub ofert użytkowników, zdolności sprzedawców do sprzedaży przedmiotów, zdolności kupujących do płacenia za przedmioty lub tego, że kupujący lub sprzedający rzeczywiście sfinalizują transakcję lub zwrócą materiał, o który proszą. 

 1. REJESTROWANIE ZAINTERESOWANIA  

2.1 Jeśli Użytkownik chce zostać Kupującym lub Sprzedającym na platformie, będzie musiał zarejestrować swoją firmę na platformie. W tym celu Użytkownik musi podać wszystkie informacje oznaczone jako(wymagane)Pożądane jest jednak, aby Użytkownik podał jak najwięcej informacji, które pomogą w procesie rejestracji. Użytkownik jest kierowany do sekcji C niniejszych warunków, aby dowiedzieć się więcej o ochronie swoich danych.  

2.2 Podczas procesu rejestracji należy podać prawidłowy adres e-mail, który nie jest obraźliwy lub mylący, nie obraża zwykłej przyzwoitości i nie narusza praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw osób trzecich. 

2.3 Użytkownik musi stworzyć hasło o odpowiedniej sile, a obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie, że utworzone hasło jest wystarczająco silne. Waste Trade nie ponosi odpowiedzialności w żadnych okolicznościach za włamania do kont lub ich kompromitację.  

2.4 Rejestrując firmę, którą reprezentuje, Użytkownik gwarantuje, że jest upoważniony do działania w imieniu tej firmy i wprowadzania jej w sytuacje, w których jest ona związana umową. WasteTrade nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w przypadku, gdy Użytkownik nie ma upoważnienia do działania w imieniu reprezentowanej przez siebie firmy. 

2.5 Po wprowadzeniu przez Użytkowników wszystkich wymaganych informacji w celu rejestracji, WasteTrade dokona walidacji podanych informacji w celu rejestracji konta i nadania Numeru Użytkownika. WasteTrade dołoży starań, aby zakończyć proces walidacji w czasie nie dłuższym niż 24 godziny, jednakże nie jest to gwarantowane. Wszelkie straty spowodowane opóźnieniami w procesie walidacji nie będą wynikały z winy WasteTrade i w żadnym wypadku nie będzie ona ponosić za nie odpowiedzialności.  

 1. WYKORZYSTYWANIE HANDLU ODPADAMI

3.1 Po zatwierdzeniu konta użytkownika, będzie on mógł wystawiać przedmioty lub licytować na aukcjach Sprzedającego. W żadnym wypadku nie wolno przekazywać kont użytkowników innym osobom, a konto użytkownika może być używane wyłącznie przez osobę, która je zarejestrowała i ma wyraźne upoważnienie do zaciągania zobowiązań umownych w firmie, dla której pracuje.  

3.2 Jedyną osobą uprawnioną do logowania i korzystania z profilu firmowego dla reprezentowanej przez siebie firmy jest Administrator firmy, który dokonał rejestracji konta. WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieuprawnionym wykorzystaniem profilu lub loginu Użytkownika. 

3.3 Zastrzegamy sobie prawo do tymczasowej lub trwałej dyskwalifikacji i/lub wyłączenia konta Użytkownika w przypadku, gdy Użytkownik naruszył (lub zamierza naruszyć) niniejsze warunki.  

3.4 Użytkownik może również zostać zdyskwalifikowany lub jego konto może zostać wyłączone tymczasowo lub na stałe, jeśli takie działanie będzie chroniło prawa innych użytkowników naszej strony.  

3.5 Poniżej przedstawiono niewyczerpującą listę okoliczności, które mogą doprowadzić do dezaktywacji lub wyłączenia konta:  

 1. Użytkownik podaje nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje.  
 2. Użytkownik wcześniej nie zapłacił za produkty wygrane na naszej stronie. 
 3. Płatność została wcześniej zablokowana lub odrzucona z jakiegokolwiek powodu. d. Użytkownik wymienia niebezpieczne lub nie nadające się do recyklingu materiały 
 4. Użytkownik i inni oferenci uzgadniają, omawiają lub w inny sposób koordynują oferty, próbując zwiększyć ogólną możliwość wygranej ponad to, co miałoby miejsce w przypadku działania osobno. 
 5. Oszukańcza karta kredytowa lub debetowa jest używana lub bank lub inna instytucja kredytowa odwraca transakcję kartą kredytową lub debetową, dla Opłaty WasteTrade lub jakiejkolwiek innej płatności.  
 6. Użytkownik narusza lub omija jakiekolwiek prawa lub prawa osób trzecich lub w inny sposób narusza prawa autorskie lub znak towarowy osób trzecich. 
 7. Użytkownik manipuluje ceną dowolnego przedmiotu lub zakłóca oferty innych Użytkowników; i. Użytkownik zamieszcza fałszywe, niedokładne, wprowadzające w błąd, zniesławiające lub oszczercze treści;
 8. Użytkownik przekazuje swoje konto WasteTrade oraz Numer Użytkownika innej osobie; 
 9. Użytkownik rozprowadza wirusy lub inne technologie, które mogą zaszkodzić WasteTrade lub interesom lub własności użytkowników WasteTrade; 
 10. Użytkownik używa jakiegokolwiek robota, pająka, skrobaka lub innych zautomatyzowanych środków, aby uzyskać dostęp do naszych Usług w jakimkolwiek celu; 
 11. Użytkownik zakłóca pracę Usług WasteTrade lub nakłada nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie na naszą infrastrukturę; 
 12. Użytkownik narusza prawa autorskie, znak towarowy, patent, moralność, bazę danych lub inne prawa własności intelektualnej, które należą do WasteTrade lub są licencjonowane. Niektóre, ale nie wszystkie, działania, które mogą być naruszeniem, to odtwarzanie, wykonywanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, inżynieria wsteczna, dekompilacja, dezasemblacja lub przygotowywanie prac pochodnych od treści, które należą do WasteTrade lub kogoś innego; 
 13. Użytkownik narusza prawa własności intelektualnej należące do osób trzecich, których dotyczy korzystanie przez niego z Usług lub zamieszcza treści, które do nich nie należą; 
 14. Użytkownik zbiera lub w inny sposób gromadzi informacje o użytkownikach bez ich zgody;  
 15. Użytkownik obchodzi wszelkie środki techniczne, które WasteTrade wykorzystuje do świadczenia Usług. 

3.6 Podczas gdy WasteTrade zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji/usunięcia kont, nie jest obowiązkiem WasteTrade monitorowanie niewłaściwego korzystania ze strony, a WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za straty innego Użytkownika, w przypadku gdy nie usunął on konta, które wcześniej nadużyło strony. Zamiast tego, na wszystkich użytkownikach spoczywa obowiązek odpowiedzialnego i uczciwego korzystania ze strony przez cały czas. 

3.7 WasteTrade nie wyklucza rejestracji pośredników będących osobami trzecimi, korzystających ze Strony w celu ułatwienia transakcji, jednakże zastosowanie będą miały odpowiednie opłaty określone w punkcie 8.  

3.8 W zakresie, w jakim Użytkownik korzysta z Platformy jako Dostawca, Użytkownik podlega w szczególności następującym zobowiązaniom: 

 1. Użytkownik musi niezwłocznie poinformować WasteTrade o zawarciu Umowy z Osobą Trzecią poza Platformą.
 2. Użytkownik musi być uprawniony do oferowania oferowanych Produktów. 
 3. Użytkownik musi być w stanie przenieść prawną własność oferowanych Produktów wolnych od jakichkolwiek obciążeń. 
 4. Informacje o oferowanych Produktach, które Użytkownik przekazuje na Platformie, muszą być kompletne i poprawne oraz nie mogą wprowadzać w błąd. 
 5. Użytkownik musi zapewnić, że zapakuje oferowane Produkty w sposób bezpieczny i odpowiedni, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

3.9 Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zakończenia wszystkich lub części naszych Usług i/lub nie dostarczania wszystkich lub części naszych Usług komukolwiek z jakiegokolwiek powodu i/lub przez jakikolwiek okres czasu, według naszego uznania. 

3.10 Jeśli konto nie będzie aktywne przez 12 miesięcy, WasteTrade zastrzega sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta ze względu na bezpieczeństwo klienta, powiadomimy Cię o tym zamknięciu za pośrednictwem oryginalnego e-maila, jeśli spróbujesz zalogować się po tym okresie, może być konieczne ponowne zarejestrowanie się. 

3.11 W żadnym momencie nie wolno podejmować negocjacji w sprawie aktywnej oferty poza rynkiem WasteTrade, spowoduje to, że Twoje konto będzie narażone na zamknięcie lub zawieszenie oraz koszty związane z utraconymi przychodami ze sprzedaży. 

3.12 Możemy anulować niepotwierdzone konta lub konta, które są nieaktywne od dłuższego czasu lub zmodyfikować lub zaprzestać świadczenia naszych Usług. 

3.13 Nie wolno składać ofert kupna lub sprzedaży poza WasteTrade. Kupujący i Sprzedający nie mogą zatem: 

 1. Angażować się w jakiekolwiek działania z Użytkownikiem na stronie, mające na celu zakończenie lub ułatwienie transakcji poza WasteTrade; 
 2. Udostępnianie lub żądanie bezpośrednich informacji kontaktowych przed zakończeniem sprzedaży; 
 3. W jakiejkolwiek komunikacji z innym Użytkownikiem WasteTrade, odnosić się do lub promować zewnętrzne strony internetowe, które ułatwiają sprzedaż poza WasteTrade 
 4. Wykorzystywanie informacji kontaktowych uzyskanych w ramach transakcji WasteTrade do oferowania kupna lub sprzedaży przedmiotu poza WasteTrade 
 5. Wymień przedmiot, a następnie wspomnij lub podaj link do innych identycznych lub powiązanych przedmiotów na sprzedaż poza WasteTrade.

3.14 Decydując się na rejestrację w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z "botów" oraz na otrzymywanie powiadomień dotyczących między innymi nowych ofert i promocji.  

 1. WARUNKI NOTOWAŃ  

4.1 Sprzedający muszą zamieścić zdjęcia sprzedawanych przez siebie materiałów. Zdjęcia te powinny mieć wysoką rozdzielczość, a jakość materiału musi być wyraźnie widoczna i stanowić dokładną reprezentację sprzedawanego materiału.  

4.2 Zdjęcia powinny przedstawiać konkretnie ten materiał, który jest sprzedawany i w żadnym wypadku Sprzedawca nie powinien zamieszczać zdjęć innego Ładunku.  

4.3 Sprzedawca powinien dokładnie opisać sprzedawany Ładunek, w tym konkretny mate riał, wagę i cenę.  

4.4 Niewyczerpującym wykazem zakazanych list są te, które zawierają: 

 1. Obrazy, filmy lub tekst skopiowane ze stron internetowych lub wyszukiwań internetowych; 
 2. Skany lub tekst skopiowany z katalogów lub reklam; 
 3. Odpady niebezpieczne i/lub nie nadające się do recyklingu i/lub nadające się do recyklingu zmieszane z odpadami nie nadającymi się do recyklingu. 
 4. Filmy lub obrazy o niskiej jakości, które są nieostre, niezdefiniowane lub zniekształcone; 
 5. Treści niezgodne z prawem lub jednoznaczne; 
 6. Obraźliwe treści, które promują lub gloryfikują nienawiść, przemoc lub dyskryminację; 
 7. Kierowanie kupujących poza WasteTrade, w tym wszelkie informacje kontaktowe lub linki internetowe do innych stron; 
 8. Fotografie Ładunku, który nie jest Ładunkiem sprzedawanym.  

4.5 Nigdy nie powinieneś tworzyć aukcji dla materiałów, których nie posiadasz lub które nie są Twoją własnością, zawsze powinieneś mieć pełną zdolność do sprzedaży produktów, które wymieniasz bez ograniczeń. 

4.6 WasteTrade wymaga, aby wszyscy Sprzedający przestrzegali warunków aukcji zawartych w niniejszym dziale. W przypadku, gdy kupujący poniesie straty z powodu nieprzestrzegania przez Sprzedającego warunków aukcji lub niedokładnego reprezentowania Ładunku, WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności, a o odszkodowanie za wszelkie straty należy ubiegać się bezpośrednio u Sprzedającego.  

 1. SKŁADANIE OFERT NA ŁADUNKI

5.1 Obowiązkiem oferenta jest zapoznanie się z pełną listą przedmiotów przed złożeniem oferty lub zobowiązania do zakupu. 

5.2 Użytkownik składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że zawiera prawnie wiążącą umowę, gdy zobowiązuje się do kupna przedmiotu lub gdy ma zwycięską ofertę (lub oferta Użytkownika zostanie przyjęta w inny sposób). 

5.3 W przypadku, gdy Użytkownik złoży ofertę na przedmiot, którego nie zamierza kupić, WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty którejkolwiek ze stron w przypadku, gdy umowa nie zostanie zrealizowana. 

5.4 Należy składać oferty tylko na materiały, które zamierzasz lub chcesz kupić i masz na to środki, nigdy nie składaj oferty na materiały, które przekraczają Twoje możliwości finansowe. 

5.5 W przypadku, gdy którakolwiek ze stron nie chce zobowiązać się do zakupu, WasteTrade będzie starało się pomóc w ułatwieniu dyskusji między stronami, ale w żadnym momencie nie będzie odpowiedzialne za zapewnienie znalezienia skutecznego rozwiązania. W przypadku, gdy WasteTrade nie jest w stanie dłużej pomagać w ułatwianiu rozwiązania, WasteTrade zastrzega sobie prawo, za zgodą stron, do dostarczenia drugiej stronie odpowiednich danych kontaktowych, tak aby strony mogły kontynuować komunikację poza platformą.  

5.6 Działalność, która nie jest zgodna z polityką WasteTrade może spowodować szereg działań, w tym anulowanie aukcji, ukrycie lub zdegradowanie wszystkich aukcji z wyników wyszukiwania, zablokowanie niektórych lub wszystkich wiadomości/komunikacji z innymi członkami, obniżenie oceny sprzedawcy, ograniczenia w kupnie lub sprzedaży, zawieszenie konta, zastosowanie opłat oraz odzyskanie wydatków na monitorowanie i egzekwowanie polityki. Wszystkie opłaty wniesione lub należne w związku z ofertami lub kontami, w stosunku do których podejmiemy jakiekolwiek działania, nie zostaną zwrócone lub w inny sposób dodane do Twojego konta. 

 1. UŻYTKOWNICY MIĘDZYNARODOWI  

6.1 Wiele usług WasteTrade jest dostępnych na całym świecie, jednakże wszyscy użytkownicy są odpowiedzialni za niniejszy Regulamin, który podlega prawu Anglii i Walii.  

6.2 W przypadku, gdy Użytkownik sprzedaje Ładunek międzynarodowemu Kupcowi lub międzynarodowy Kupujący kupuje Ładunek, obowiązkiem poszczególnych stron jest zapewnienie transportu towarów zgodnie z przepisami i polityką odpowiednich krajów. W przypadku, gdy WasteTrade jest zobowiązana do transportu towarów, należy zapoznać się z Częścią B.

 1. KOMUNIKACJA MIĘDZY KUPUJĄCYM A SPRZEDAJĄCYM  

7.1 Początkowa komunikacja pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywa się za pośrednictwem Waste Trade. Kupujący i Sprzedający będą mogli komunikować się bezpośrednio dopiero po sfinalizowaniu zakupu.  

 1. OPŁATY 

8.1 Korzystanie z platformy WasteTrade jest obecnie bezpłatne, chyba że strony uzgodnią inaczej. WasteTrade zastrzega sobie prawo do pobierania opłaty od transakcji ("Opłata Transakcyjna") pomyślnie zakończonych na platformie, jeśli ma takie życzenie. 

 1. ZAKOŃCZENIE  

9.1 W odniesieniu do rejestracji i korzystania z profilu Użytkownika na Stronie, "Wypowiedzenie" odnosi się do decyzji WasteTrade o usunięciu profilu Użytkownika na stronie.  

9.2 Przypadki, w których może to nastąpić, zostały określone w punkcie 3 i 4. 

9.3 Po rozwiązaniu umowy z jakiegokolwiek powodu: 

 1. a) wszelkie kwoty należne WasteTrade od którejkolwiek ze stron stają się natychmiast wymagalne i płatne w ciągu 30 dni; 
 2. b) wszystkie Klauzule, które w sposób wyraźny lub ze względu na swój charakter odnoszą się do okresu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, pozostają w pełnej mocy; 

9.4 Wypowiedzenie nie wpływa ani nie narusza żadnych praw do odszkodowania lub innych środków zaradczych, które strona wypowiadająca może mieć w odniesieniu do zdarzenia będącego przyczyną wypowiedzenia, ani żadnych innych praw do odszkodowania lub innych środków zaradczych, które którakolwiek ze stron może mieć w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia niniejszych warunków, które istniało w dniu lub przed dniem wypowiedzenia. 

9.5 Każda ze stron niezwłocznie zaprzestanie wykorzystywania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek Informacji Poufnych oraz niezwłocznie zwróci drugiej stronie wszelkie dokumenty znajdujące się w jej posiadaniu lub kontroli, które zawierają lub rejestrują jakiekolwiek Informacje Poufne, inne niż te, które: 

 1. jest w dniu ujawnienia lub staje się w dowolnym momencie po tej dacie publicznie znany; 
 2. może być wykazane przez Przewoźnika w sposób zadowalający WasteTrade, że był on znany przed ujawnieniem przez WasteTrade;
 3. jest lub staje się dostępny dla Przewoźnika w inny sposób niż od WasteTrade i wolny od wszelkich ograniczeń co do jego wykorzystania lub ujawnienia; 
 4. jest wymagany do ujawnienia przez prawo 
 5. B) TRANSPORT TOWARÓW  

DEFINICJE: 

'Kupujący/Sprzedający - Wszelkie przyszłe odniesienia do "Kupującego/Sprzedającego" odnoszą się do tej strony, która zaangażowała WasteTrade do ułatwienia usług transportowych.  

 1. Zaręczyny  

1.1 W przypadku, gdy użytkownicy WasteTrade dokonali zakupu na platformie, każda ze stron może poprosić o zaangażowanie WasteTrade w celu pomocy w transporcie Ładunku. 

1.2 W przypadku, gdy Użytkownicy zwrócą się do WasteTrade o dostarczenie towaru na teren Kupującego, zostaną zaangażowani przewoźnicy zewnętrzni w celu pomocy w transporcie Ładunku. 

1.3 WasteTrade może zaangażować dowolnie wybranego przewoźnika w celu dostarczenia materiałów do siedziby Kupującego, zawierając tym samym umowę z tym przewoźnikiem. Wszelkie poniesione opłaty wstępne będą płatne przez Kupującego/Sprzedającego zwracającego się o pomoc w transporcie.  

1.4 Zaangażowanie jakiegokolwiek przewoźnika będzie zgodne z procedurami i Regulaminem tego przewoźnika, ale będzie wiążące tylko w przypadku, gdy pisemna zgoda została dostarczona w imieniu WasteTrade. 

1.5 Każdy przewoźnik zaangażowany przez WasteTrade zobowiązuje się do posiadania odpowiedniej licencji przewoźnika odpadów, a kopia zostanie dostarczona do WasteTrade w celu przechowywania w aktach przed podjęciem jakichkolwiek zbiorów towarów w imieniu firmy. 

1.6 Każdy przewoźnik zaangażowany przez WasteTrade zobowiązuje się do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia ładunku, które obowiązuje w czasie, gdy ma nastąpić transport. 

1.7 Każdy zaangażowany przewoźnik będzie zobowiązany do dostarczenia wszelkiej dokumentacji dotyczącej procesu transportu, wymaganej do zachowania zgodności z obowiązującym prawem i przepisami w odpowiednich krajach.

1.8 Każdy zaangażowany przewoźnik nie może zlecać podwykonawstwa lub zlecać transportu bez wcześniejszej zgody. Jeśli istnieje taka zgoda, musi ona zostać wyrażona na piśmie przez WasteTrade. Ponadto, przewoźnik ma obowiązek zapewnić, że każda zaangażowana przez niego strona spełnia wszystkie wymogi ustawowe i wykonawcze dotyczące transportu towarów, w tym posiada wymagane licencje przewoźnika. WasteTrade nie będzie odpowiedzialne za jakiekolwiek opłaty poniesione przez osoby trzecie, gdy przewóz jest zlecany podwykonawcom. 

1.9 Przewoźnik lub jakakolwiek zaangażowana przez niego strona musi spełniać wszystkie przepisy i wymogi eksportowe oraz być w stanie podjąć się transportu do Kupującego. 

1.10 Firmie przewozowej nie wolno przekazywać żadnych dokumentów załadunkowych osobom trzecim bez uprzedniej zgody WasteTrade. 

 1. Odbiór towarów 

2.1 WasteTrade postara się obliczyć koszty transportu z punktu odbioru do punktu dostawy, wyświetlając takie koszty kupującemu i sprzedającemu po zakończeniu transakcji. 

2.2 Po zaakceptowaniu przez Użytkownika oferty dotyczącej ułatwienia transportu, godziny odbioru materiałów zostaną wyświetlone na Panelu Klienta. Mogą wystąpić różnice pomiędzy ostatecznymi należnymi opłatami a początkową wyceną ze względu na zmiany logistyczne, przy czym o takich zmianach zostanie poinformowany z odpowiednim wyprzedzeniem.  

2.3 W miarę precyzowania i dopracowywania szczegółów dotyczących odbioru, szczegóły te będą pokazywane na Panelu Klienta. Użytkownik powinien pamiętać, że szczegóły dotyczące transportu materiałów mogą ulec zmianie w miarę podejmowania rozmów z wybranym przewoźnikiem. Użytkownik jest zatem odpowiedzialny za zapewnienie, że jest na bieżąco z takimi szczegółami poprzez ciągłe sprawdzanie Panelu Klienta.  

2.4 W przypadku, gdy Użytkownik nie upewni się, że posiada aktualne dane dotyczące odbioru materiałów i przegapi termin odbioru, WasteTrade nie będzie ponosić odpowiedzialności za opłaty transportowe dochodzone przez przewoźnika. 

2.5 WasteTrade nie pokryje żadnych kosztów przewoźnika w przypadku, gdy nie dojdzie do skutecznego odbioru Towarów od Dostawcy z winy przewoźnika lub Kupującego/Sprzedającego.  

2.6 Wszelkie koszty związane z opóźnieniami w procesie załadunku zostaną przeniesione z WasteTrade na Kupującego/Sprzedającego.

2.7 Odpowiedzialność za bezpieczny załadunek towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi spoczywa na dostawcy usług transportowych. 

2.8 Przewoźnik musi zapewnić obecność wszystkich istotnych dokumentów dotyczących transportu.  

2.9 Kopia listy pakowania wraz z załącznikiem VII zostanie dostarczona przy wyjeździe z miejsca odbioru przez biuro dostawcy. 

2.10 Przewoźnik musi zapewnić poufne i bezpieczne przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zgodności podczas procesu transportu. 

2.11 Przewoźnik musi zapewnić, że przestrzega wszystkich zasad bezpieczeństwa na placu budowy. 

2.12 W przypadku, gdy przewoźnik nie pojawi się w wyznaczonym dniu odbioru lub w inny sposób nie wywiąże się z któregokolwiek ze swoich obowiązków, Waste Trade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty Kupującego/Sprzedającego. 

 1. Transport 

3.1 Odpowiedzialność za bezpieczny transport Towaru przy odbiorze ponosi dostawca usług transportowych. 

3.2 Przewoźnik powinien zapewnić aktualne informacje o transporcie i powiadomić WasteTrade o wszelkich opóźnieniach powyżej 3 godzin. Przewoźnik nie może w żadnym momencie kontaktować się bezpośrednio z kupującym. 

3.3 W przypadku jakichkolwiek kwestii dotyczących zgodności z przepisami lub przepisami dotyczącymi transportu lub eksportu towarów, należy niezwłocznie powiadomić WasteTrade, a przewoźnik musi zachować dokładny zapis i dowody, jeśli to możliwe, w tym zachować wszystkie odpowiednie dokumenty. 

3.4 WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty przestoju, a koszty takie muszą być udokumentowane i zgłoszone do Waste Trade z dowodami fotograficznymi, w tym kopią/zdjęciem biletu wagowego, ponieważ koszty te zostaną przeniesione na Kupującego/Sprzedającego. 

3.5 Przewoźnik jest odpowiedzialny za zarządzanie ładunkiem, w tym za bezpieczny tranzyt, jeśli w wyniku złego zarządzania nimi pojawią się dodatkowe koszty dla Waste Trade, będą one leżały w gestii dostawcy transportu. 

 1. Dostawa

4.1 Przewoźnik jest odpowiedzialny za rozładunek w wyznaczonym czasie dostawy po przybyciu do klienta końcowego. 

4.2 W przypadku niewykorzystania czasu na rozładunek z winy przewoźnika, poniesione dodatkowe koszty zostaną pokryte przez przewoźnika do 3 godzin. 

4.3 Dowód dostawy, który ma zawierać: 

 1. Pieczęć CMR; 
 2. Pieczęć załącznik Vii; 
 3. Zakończenie  

5.1 WasteTrade może według własnego uznania zdecydować się na rozwiązanie Umowy w dowolnym momencie (bez uszczerbku dla praw nabytych) za natychmiastowym pisemnym wypowiedzeniem, jeśli przewoźnik narusza jakiekolwiek zobowiązanie wynikające z Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy z WasteTrade i nie naprawi naruszenia w rozsądnym czasie od pisemnego powiadomienia, które go do tego wzywa. 

5.2 LRI może za pisemnym wypowiedzeniem wypowiedzieć Kontrakt, jeżeli Przewoźnik dopuszcza się działań wojennych lub egzekucyjnych, lub jest objęty nakazem upadłościowym (lub w Szkocji na Przewoźnika nałożono sekwestr, a w Irlandii Północnej na Klienta nałożono nakaz upadłościowy), lub staje się niewypłacalny, lub przechodzi w stan likwidacji, lub zawiera układ lub porozumienie z wierzycielami, lub jeżeli ustanowiono syndyka masy upadłościowej w odniesieniu do jakiejkolwiek części jego działalności lub aktywów. 

5.3 Rozwiązanie Umowy w jakikolwiek sposób nie narusza praw, obowiązków i odpowiedzialności każdej ze stron, które powstały przed rozwiązaniem Umowy. 

5.4 Warunki, które w sposób wyraźny lub dorozumiany obowiązują po rozwiązaniu umowy, będą nadal obowiązywać niezależnie od rozwiązania umowy. 

 1. Skutki wypowiedzenia 

6.1 Po rozwiązaniu Umowy z jakiejkolwiek przyczyny: 

 1. jakakolwiek kwota należna drugiej stronie przez którąkolwiek ze stron na podstawie któregokolwiek z postanowień Umowy stanie się natychmiast wymagalna i płatna w ciągu 30 dni; 
 2. wszystkie Klauzule, które w sposób wyraźny lub ze względu na swój charakter odnoszą się do okresu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, pozostają w pełnej mocy;

6.2 Wypowiedzenie nie wpływa ani nie narusza żadnych praw do odszkodowania lub innych środków zaradczych, które Strona wypowiadająca może mieć w odniesieniu do zdarzenia będącego przyczyną wypowiedzenia, ani żadnych innych praw do odszkodowania lub innych środków zaradczych, które którakolwiek ze Stron może mieć w odniesieniu do jakiegokolwiek naruszenia Umowy, które istniało w dniu lub przed dniem wypowiedzenia. 

6.3 Każda ze stron niezwłocznie zaprzestanie wykorzystywania, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek Informacji Poufnych i niezwłocznie zwróci drugiej stronie wszelkie dokumenty znajdujące się w jej posiadaniu lub kontroli, które zawierają lub rejestrują jakiekolwiek Informacje Poufne inne niż te, które: 

 1. jest w dniu ujawnienia lub staje się w dowolnym momencie po tej dacie publicznie znany; 
 2. może być wykazane przez Przewoźnika w sposób zadowalający WasteTrade, że był on znany przed ujawnieniem przez WasteTrade; 
 3. jest lub staje się dostępny dla Przewoźnika w inny sposób niż od WasteTrade i wolny od wszelkich ograniczeń co do jego wykorzystania lub ujawnienia; 
 4. jest wymagane do ujawnienia przez prawo. 
 5. C) PRZEPISY OGÓLNE  

Poniższe Postanowienia Ogólne mają zastosowanie do całości niniejszego Regulaminu.  1. Odpowiedzialność i odszkodowanie  

1.1 Odpowiedzialność WasteTrade na mocy niniejszego Regulaminu oraz z tytułu naruszenia obowiązku ustawowego, a także z tytułu czynu niedozwolonego lub wprowadzenia w błąd lub w inny sposób, jest ograniczona w sposób określony w niniejszym punkcie. 

1.2 WasteTrade nie ponosi odpowiedzialności (niezależnie od tego, czy została ona spowodowana przez naszych pracowników, agentów lub w inny sposób) w związku z udostępnieniem przez nas Strony lub transportem materiałów lub wykonaniem jakichkolwiek innych naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu; 

 1. wszelkie pośrednie, specjalne lub wynikowe straty, szkody, koszty lub wydatki; lub 
 2. utratę zysków; utratę przewidywanych zysków; utratę działalności gospodarczej; utratę danych; utratę reputacji lub wartości firmy; przerwę w działalności gospodarczej; lub inne roszczenia osób trzecich; lub 
 3. niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z przyczyn pozostających poza uzasadnioną kontrolą Waste Trade

1.3 Przewoźnik musi zabezpieczyć Kupującego/ Sprzedającego przed wszelkimi szkodami, kosztami, roszczeniami i wydatkami poniesionymi w związku z utratą lub uszkodzeniem jakiegokolwiek sprzętu, dobra lub mienia (w tym należącego do osób trzecich) spowodowanymi przez Dostawcę usług transportowych, agentów lub pracowników dostawcy. 

1.4 Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem, ani za świadome wprowadzenie w błąd, ani za żadne inne sprawy, dla których niezgodne z prawem byłoby wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności. 

 1. Ochrona danych i poufność 

2.1 W przypadku, gdy Użytkownik rejestruje się na stronie, WasteTrade jest Administratorem Danych podanych informacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących ochrony danych, Użytkownik jest kierowany na adres [email protected] 

2.2 Dane dostępne do publicznego wglądu na listach obejmują lokalizację Użytkownika oraz nazwę firmy Użytkownika i numer rejestracyjny. WasteTrade będzie odpowiedzialne za ułatwienie wszelkiej komunikacji pomiędzy stronami, dlatego też dane kontaktowe stron nie będą ujawniane bez wyraźnej zgody.  

2.3 Wszelkie informacje, które WasteTrade posiada o Użytkowniku, będą przechowywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 2018 r. i wszelkimi późniejszymi powiązanymi instrumentami ustawowymi.  

2.4 W procesie angażowania przez WasteTrade jakiegokolwiek dostawcy usług transportowych, Kupujący i Sprzedający Ładunek gwarantują, że wyrażają zgodę na ujawnienie odpowiednich danych firmie transportowej zaangażowanej przez WasteTrade. Obie strony uzyskają dane podlegające przepisom ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r.  

2.5 WasteTrade jest zarejestrowany w Information Commissioner Office pod numerem ZB155520. 

2.6 Przewoźnik gwarantuje, że jest zarejestrowany w Information Commissioner Office i że będzie zarządzał wszystkimi danymi uzyskanymi w wyniku kontaktów między stronami zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

2.7 Żadna ze stron nie będzie przechowywała żadnych Danych Osobowych dłużej niż jest to konieczne do Przetwarzania i powstrzyma się od przetwarzania jakichkolwiek Danych Osobowych dla własnych celów lub dla celów strony trzeciej. 

2.8 Żadna ze stron nie ujawni danych osobowych osobom trzecim innym niż pracownicy, dyrektorzy, agenci, podwykonawcy lub doradcy na zasadzie ścisłej "potrzeby wiedzy" i tylko w przypadku 

takich samych (lub szerszych) warunków, jakie zostały określone w niniejszym Regulaminie lub w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa i/lub regulacje. 

2.9 W przypadku jakichkolwiek zapytań lub skarg dotyczących prywatności danych, można wysłać e-mail do odpowiedniego pracownika ds. ochrony danych w WasteTrade, korzystając z adresu e-mail: [email protected] Jeśli nadal jesteś niezadowolony, możesz wysłać e-mail do Biura Komisarza ds. Informacji. 

2.10 WasteTrade będzie traktować wszystkie informacje handlowe jako poufne i nie ujawni ich żadnej stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego ani nie wykorzysta ich do żadnego celu, z wyjątkiem sytuacji, w której zostanie do tego upoważniony. Przekazanie informacji dla celów regulacyjnych lub zgodności z przepisami stanowi wyjątek od niniejszej klauzuli. 

 1. Sekcja 2 nie ma zastosowania do informacji, które: 
 2. jest w dniu ujawnienia lub staje się w dowolnym momencie po tej dacie publicznie znany; 
 3. może być wykazane przez Przewoźnika w sposób zadowalający WasteTrade, że był on znany przed ujawnieniem przez WasteTrade; 
 4. jest lub staje się dostępny dla Przewoźnika w inny sposób niż od WasteTrade i wolny od wszelkich ograniczeń co do jego wykorzystania lub ujawnienia; 
 5. jest wymagane do ujawnienia przez prawo. 
 6. Siła wyższa 

4.1 Jeżeli jakakolwiek sprzedaż za pośrednictwem strony Waste Trade lub uzgodnienie transportu zostanie anulowane przez Waste Trade na podstawie okoliczności pozostających poza rozsądną kontrolą WasteTrade, w tym, ale nie ograniczając się do jakiegokolwiek działania Boga, wyjątkowej ciężkiej pogody, awarii lub braków w dostawach energii, powodzi, suszy, burzy, wyładowań atmosferycznych lub pożaru, protestów, strajku, lokautu, sporu handlowego lub zakłóceń pracy, wojna lub operacje wojskowe, eksplozja, akt terroryzmu, sytuacja nadzwyczajna na poziomie krajowym lub lokalnym, cokolwiek zrobione przez rząd lub inne właściwe władze lub spory przemysłowe jakiegokolwiek rodzaju (w tym z udziałem pracowników dostawców lub podwykonawców), opóźnienie lub niepowodzenie ze strony osób trzecich (każde z nich to "Zdarzenie Siły Wyższej"), WasteTrade nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą zostać poniesione przez którąkolwiek ze stron. 

4.2 W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego/ Sprzedającego, wszelkie opłaty przewoźnika zostaną przekazane Kupującemu/ Sprzedającemu do zapłaty. 

 1. Komunikacja

5.1 Wszystkie zawiadomienia w ramach niniejszego Regulaminu muszą mieć formę pisemną i być podpisane przez, lub w imieniu, strony składającej zawiadomienie (lub należycie upoważnionego przedstawiciela tej strony). 

5.2 Zawiadomienia uważa się za prawidłowo przekazane: 

 1. w momencie doręczenia, jeśli zostanie dostarczona przez kuriera lub innego posłańca (w tym listem poleconym) w normalnych godzinach pracy odbiorcy; 
 2. w momencie wysłania, jeśli zostały przekazane faksem lub pocztą elektroniczną i wygenerowano raport o udanej transmisji lub zwrotne potwierdzenie odbioru; 
 3. w piątym dniu roboczym po wysłaniu, w przypadku wysyłki zwykłą pocztą krajową; lub d. w dziesiątym dniu roboczym po wysłaniu, w przypadku wysyłki pocztą lotniczą. 

5.3 Wszelkie zawiadomienia wynikające z niniejszego Regulaminu muszą być kierowane na najbardziej aktualny adres lub adres poczty elektronicznej podany drugiej stronie.  

 1. Brak zrzeczenia się 

6.1 Żadne opóźnienie, działanie lub zaniechanie przez stronę w korzystaniu z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego nie będzie uważane za zrzeczenie się tego lub innego prawa lub środka prawnego, ani nie powstrzyma dalszego korzystania z jakiegokolwiek innego prawa lub środka prawnego. 

 1. Odprawa 

7.1 Jeśli jeden lub więcej z niniejszych Warunków zostanie uznany za nielegalny, nieważny lub niewykonalny, wszystkie inne klauzule w ramach Warunków pozostaną w pełni wykonalne. 

 1. Prawo i jurysdykcja 

8.1 Niniejsza Umowa podlega i jest interpretowana zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory wynikające z Umowy (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów angielskich i walijskich. 

 1. Prawa osób trzecich 

9.1 Osoba, która nie jest stroną Umowy na podstawie niniejszych Warunków nie ma praw wynikających z Ustawy o umowach (prawo osób trzecich) z 1999 roku do egzekwowania jakiegokolwiek postanowienia Umowy, ale nie ma to wpływu na jakiekolwiek prawo lub środek prawny osoby trzeciej, który istnieje lub jest dostępny poza tą ustawą.